Cross Racing Championship 1.2.0.0

Cross Racing Championship 1.2.0.0

US - ACTION, s.r.o. – Shareware –
Cross Racing Championship is a Motorsport game developed by Invictus Games, where the player begins his/her career as an amateur Autocross racer and races through 65 various racing events for ultimately becoming the "Cross Racing Champion". These 65 races includes: Autocross, Rallycross, Off-Road, Rally-Sprint, Rally, Road Racing and finally the championship ends in tough Circuit Racing. In the game, the player can contest over 60 races across six distinct environments, ranging from icy mountainous regions and lush countryside to parched desert areas and beaches. CRC will appeal to Rally fans and road-racing fans with its crossover approach to vehicles and race circuits. CRC features multiplayer action and extensive set-up options which are an integral part of the game, along with realistic real-time damage and stunning graphical effects including High Dynamic Range imaging, bump mapping, dynamic environmental reflections and motion blur and dynamic and automatic image contrast balancing.

Tổng quan

Cross Racing Championship là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi US - ACTION, s.r.o..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cross Racing Championship là 1.2.0.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Cross Racing Championship đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Cross Racing Championship Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Cross Racing Championship!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Cross Racing Championship cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản